ตารางความคุ้มครอง

ข้อตกลงคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย 
(บาท)
ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์100,000
ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทําร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000
ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)5,000
ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม5,000

 

เงื่อนไข
• อายุ 20 – 70 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย
• ให้ความคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยัน
• บริษัทฯจะส่ง SMS เพื่อเป็นการยืนยันความคุ้มครอง
• ผู้รับประโยชน์ : ทายาทโดยธรรม
• รับประกันภัยโดย : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)